Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
Konkursy

  

Protokół z przebiegu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań analitycznych i bakteriologicznych pobieranych metodą próżniową na lata 2018 - 2020

Protokół 1

Protokół 2

 

 

                          GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

                  W SKRZYSZOWIE

 

z siedzibą:

33-156 Skrzyszów 645

tel . 14 674 50 08

 

                      na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

                       (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert

                   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                             badań analitycznych i bakteriologicznych pobieranych metodą próżniową.

 

 

 

 1. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie wynosi  ok. 14 000.
 2. Umowa na udzielanie świadczeń zawarta będzie od 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r.
 3. Odległość laboratorium Zleceniobiorcy wykonującego badania analityczne i bakteriologiczne wraz z punktem pobrań materiału od siedziby Zleceniodawcy, tj. Skrzyszów 645 nie może przekroczyć 20 km.
 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz pozostałe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu dostępne są w na stronie internetowej: www.gzoz.skrzyszow.net od dnia ogłoszenia.
 5. Formularz oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub kierować na adres: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 645 zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 6. Termin składania ofert upływa z dniem: 30.10.2017 r. o godz. 13.30
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 03.11.2017 r. 
 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie pod adresem:
  33-156 Skrzyszów 645. O zakończeniu postępowania i jego wynikach oferenci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.
 10. Okres związania  ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 12. Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy księgowości do 30.10.2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, a 30.10.2017 r. do godz. 12.00, nr tel. 14 674 53 00.

 

 

 1. Zamawiający :

 

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKRZYSZOWIE

 

33-156 Skrzyszów 645

tel./fax 14 6745008

           

NIP: 993-02-19-536  Regon: 851800368

 

 

 1. Przedmiot konkursu.

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie Wykonawcy, który udzielał będzie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie w zakresie badań analitycznych i bakteriologicznych pobieranych metodą próżniową. Szczegółowy rodzaj i szacunkowa liczba zamawianych badań określona została w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do „Szczegółowych warunków konkursu ofert”.
 2. Przewidywana wartość przedmiotu zamówienia w skali jednego roku wynosi 120 000,00 zł.
 3. Zamawiający zastrzega, iż podane w formularzu ofertowym liczby badań są wartościami szacunkowymi i liczba badań ostatecznie zamawianych w danym roku będzie uzależniona od rzeczywistego zapotrzebowania przez pacjentów, przez co rozumieć należy, że może ona być zwiększona lub zmniejszona, a zapłacie podlegać będą badania realnie wykonane.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).  
 2. Ofertę należy przygotować wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
  załącznik nr 2 do „Szczegółowych warunków konkursu ofert” udostępnionego przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego: www.gzoz.skrzyszow.net
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie o oznaczeniu:

 

 • nazwa i adres Zamawiającego;
 • nazwa i adres Oferenta;
 • dopisek: „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ ANALITYCZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH POBIERANYCH METODĄ PRÓŻNIOWĄ NA LATA 2018 - 2020”.

 

 1. Oferta musi być sporządzona czytelnie w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego a nie termin jej wysłania.
 4. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszych szczegółowych warunkach.
 5. Każda strona oferty (również pusta) musi być ponumerowana i zaparafowana przez osobę upoważnioną,  a całość oferty połączona.
 6. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane i opieczętowane przez osoby podpisujące ofertę.

 

 1. W celu przeprowadzenia konkursu udzielający zamówienia powołał Komisję Konkursową.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 1 do SWKO.
 2. Informacje o Oferencie:

 

 1. nazwę i siedzibę Oferenta,
 2. imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
 3. imię i nazwisko osoby oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów z zamawiającym.
 1. Dostępność do wykonywania świadczeń (podać dni tygodnia i godziny).
 2. Dokumenty:

 

 1. aktualny odpis z rejestru prowadzonego przez właściwego Wojewodę (jeżeli podmiot jest do niego wpisany),
 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli podmiot jest do niego wpisany) lub aktualne potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 3. dokument potwierdzający nadanie NIP,
 4. dokument potwierdzający nadanie Regon,
 5. polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej stosownie do przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) lub oświadczenie, że oferent wykupi taką polisę i dostarczy ją najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

 1. Wykaz co najmniej trzech wykonanych (lub wykonywanych) usług o podobnym lub szerszym zakresie do tego, jaki stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Oferenta jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane.
 2. Wpięty wzór umowy na zakres świadczeń zdrowotnych, którego dotyczy oferta.
 3. Proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia.
 4. Pełnomocnictwo, jednoznacznie wskazujące na zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (w przypadku gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik).

 

Dokumenty powinny być dostarczone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta lub przez notariusza.

 

 1. Aby oferta była ważna należy dołączyć wszystkie dokumenty wyszczególnione w rozdziale V.

 

 1. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wezwie oferenta do usunięcia tych braków
  w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent zostanie wezwany do usunięcia braków telefonicznie z jednoczesnym przekazaniem pisma pocztą elektroniczną do Oferenta. Brak proponowanej kwoty należności za realizację zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

 

 1. Termin wykonania umowy.

 

Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych zostanie podpisana na okres 3 lat.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

 

 1. Kryteria oceny oferty w zakresie badań analitycznych i bakteriologicznych pobieranych metodą próżniową:
  • cena brutto za badania: 95%
  • dostępność do wykonywania świadczeń (minimum 5 razy w tygodniu od godziny 8.00 do 18.00 ) –  najwyższa dostępność  5%,

 

 

 1. Informacje dotyczące składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

 

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zaoferowana cena ma obejmować wszystkie upusty, rabaty oraz koszty wykonania zamówienia. Należy podawać tylko jedną cenę,
  w tym także jedną cenę jednostkową każdego badania, bez przedstawiania opcji, wariantów czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych.
 3. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców.
 4. Zamawiający, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ów) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.
 5. Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu konkursowym, będą mieli prawo do wglądu w treść ofert innych oferentów, przy czym odbywać się to będzie na miejscu w siedzibie Zamawiającego (adres: 33-156 Skrzyszów 645). Składając ofertę dany wykonawca akceptuje fakt, iż jego oferta może być udostępniona do wglądu innym oferentom.
 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 645, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera itp.
 7. Termin składania ofert upływa z dniem: 30.10.2017 r. o godz. 13.30.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.10.2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 03.11.2017 r.
 10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 11. Oferty, które wpłyną po wyznaczonej godzinie terminu składania ofert, będą odsyłane bez otwierania.
 12. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie pod adresem:
  33-156 Skrzyszów 645. O zakończeniu postępowania i jego wynikach oferenci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.
 13. Termin, o którym mowa w pkt 9, może ulec przesunięciu w przypadku złożenia przez uczestników postępowania środków zaskarżenia. O nowym terminie ogłoszenia
  o rozstrzygnięciu konkursu Zamawiający poinformuje w sposób określony w pkt 12.  
 14. Zastrzega się, iż Komisja konkursowa może przeprowadzić negocjacje z oferentami
  w celu ustalenia niższej od zaoferowanej ceny za zamawiane usługi. Komisja ma obowiązek przeprowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent.

 

 1. Komisja konkursowa niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich oferentów
  o zakończeniu i wynikach konkursu.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 1.   Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, przy czym:
 1. w przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
 2. w przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Oferent winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak oferta, przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”.

Wycofana oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi po upływie terminów do złożenia środków zaskarżenia. Przyjmujący zamówienie nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu  składania ofert.

 

 1. Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załącznikami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu, zamiany  lub przeniesienia do oferty złożonej w innym postępowaniu dokumentów będących częścią oferty.

 

 1. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja konkursowa może przyjąć tę ofertę.
 2. Uczestnikom postępowania przysługiwać będą środki ochrony prawnej przewidziane
  w stosowanych odpowiednio przepisach art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

 

 1. Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy o wykonywanie świadczeń zdrowotnych w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyniku postępowania.

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW:

 

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta.
 2. Załącznik nr 2 – oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań analitycznych i bakteriologicznych.
 3. Załącznik nr 2a – wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań analitycznych i bakteriologicznych.

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]